Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Cata promotions. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cata promotions is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Cata promotions.

Als er mogelijk prijzen op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Cata promotions te mogen claimen of te veronderstellen. Cata promotions streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Cata promotions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

VERGOEDING EN KOSTEN

1. De door Cata promotions uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen zoals bijvoorbeeld de betaling van een vaste prijs. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Reistijd en verblijfskosten ten behoeve van de werkzaamheden worden apart in rekening gebracht.

2. Naast het honorarium worden de door Cata promotions gemaakte onkosten en de declaraties van door Cata promotions ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

3. Cata promotions heeft het recht om de betaling van een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Cata promotions om de werkzaamheden (tijdelijk) te stoppen.

4. Als na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen wijzigen, heeft Cata promotions het recht om het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Indien dit wettelijk verplicht is dan wordt de omzetbelasting apart in rekening gebracht over alle door Opdrachtgever aan Cata promotions verschuldigde bedragen.


BETALING

1. Betaling door opdrachtgever van de aan Cata promotions verschuldigde bedragen dient, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Cata promotions.

2. Als opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Cata promotions gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

3. Als opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Cata promotions gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.

5. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Cata promotions daartoe aanleiding geeft, of als opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen dan is Cata promotions gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Cata promotions te bepalen vorm. Als opdrachtgever nalaat om de verlangde zekerheid te stellen dan is Cata promotions gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Cata promotions uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

TERMIJNEN

1. Als tussen Opdrachtgever en Cata promotions een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen - indien overeengekomen - of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden opdrachtgever en Cata promotions in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd.

2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Cata promotions (schriftelijk) overeengekomen is.

OPZEGGING

1. Als opdrachtgever overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Cata promotions recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, op vergoeding van additionele kosten die Cata promotions reeds heeft gemaakt, en op vergoeding van kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals - onder meer - de eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).

2. Als Cata promotions overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft opdrachtgever recht op medewerking van Cata promotions bij de overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtgever waardoor Cata promotions zich genoodzaakt ziet om tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

UITVOERING OPDRACHT

1. Cata promotions voert de opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving.

2. Cata promotions bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).

3. Cata promotions heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door de Cata promotions aan te wijzen derde.